China Open 1996

China Open 1996


Final
Kong Ling-hui - Feng Zhe 3:0
Semifinal
Kong Ling-hui - Liu Guo-liang 3:1 Feng Zhe - Kim Bong-Chul 3:2
Quarterfinal
Kong Ling-hui - Erik Lindh 3:1 Liu Guo-liang - Lu Lin 3:0 Feng Zhe - Dong Lun 3:0 Kim Bong-Chul - Hugo Hoyama 3:2
Eighth final
Kong Ling-hui - Wang Li-quin 3:0 Erik Lindh - Anton Suseno 3:0 Lu-lin - Choo Kyu-Sung 3:1 Liu Guo-liang - Peter Jackson 3:0