World Cup 1995

World Cup 1995


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % World Cup October 1995 in Nimes - results: % % % % Group A: Wang Tao (Langley 2:0, Persson 2:0, % % Kim Taek Soo 2:0) % % Kim Taek Soo (Persson 2:1, Langley 2:0) % % Persson (Langley 2:0) % % Group B: Liu Guoliang (Kong Linghui 2:1, % % De Armas 2:0, Karlsson 2:0) % % Kong Linghui (Karlsson 2:0, De Armas 2:0) % % Karlsson (De Armas 2:0) % % Group C: J. Saive (Olaleye 2:0, Huang 2:0, % % Gatien 2:0) % % Gatien (Huang 2:1, Olaleye 2:0) % % Huang (Olaleye 2:0) % % Group D: Chila (Waldner 2:0, Rosskopf 2:0) % % Rosskopf (Primorac 2:1, Waldner 2:0) % % Waldner (Primorac 2:1) % % Primorac (Chila 2:0) % % % % 1/4 Finales: Liu Guoliang - Kim Taek Soo 3:2 % % Rosskopf - J. Saive 3:2 % % Kong Linghui - Chila 3:1 % % Gatien - Wang Tao 3:2 % % 1/2 Finales: Rosskopf - Liu Guoliang 3:2 % % Kong Linghui - Gatien 3:2 % % Finale: Kong Linghui - Rosskopf 3:1 % % % % Kong Linghui won $33.000, Rosskopf $17.000. % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%